FacebookTwitterGoogle+WykopShare

31 niezależnych od rządu prawników sprzeciwia się zmianom w systemie emerytalnym. W obliczu zapowiedzi naruszenia, w tak drastyczny sposób polskiego porządku konstytucyjnego, wzywają rząd do wycofania skierowanej do parlamentu nowelizacji ustawy o OFE, a parlament do odrzucenia niekonstytucyjnych rozwiązań. W przypadku uchwalenia przez Sejm i Senat zgłoszonych przez rząd zmian, apelują do Prezydenta o uruchomienie wszystkich znajdujących się w Jego ręku instrumentów prawnych, które zapobiegną wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego norm niezgodnych z Konstytucją.

W opinii sygnatariuszy obowiązkiem społeczności prawniczej jest obrona takich wartości jak: zasada zaufania obywatela do państwa, zasada proporcjonalności, czy prawa do własności. Projekt zmian w systemie emerytalnym w obecnym brzmieniu zmierza do nierównego traktowania obywateli, którzy zdecydowali się na wybór OFE.

W oświadczeniu możemy przeczytać m.in.:

„Dwa pierwsze rozwiązania ["przeniesienie" części obligacyjnej do ZUS i tzw. "suwak bezpieczeństwa"] są w istocie odjęciem OFE, a pośrednio także samym ubezpieczonym, prawa własności zgromadzonych aktywów. Słusznie więc określa się je wywłaszczeniem. Rozwiązania te naruszają normy art. 21 i 64 Konstytucji. Proponowane rozwiązania stoją również w jaskrawej sprzeczności z zasadą proporcjonalności. Bowiem wbrew temu, co się głosi w oficjalnym uzasadnieniu, proponowane rozwiązania nie są ani konieczne, ani wystarczające do naprawy finansów publicznych.”

„Rząd planuje, aby OFE przestały być funduszami emerytalnymi, które z założenia mają być bezpieczne, skoro ma zostać wprowadzony zakaz reinwestowania składek kierowanych do OFE na rynku obligacji Skarbu Państwa oraz nakaz inwestowania majątku OFE w 75% na rynku akcji. Wobec tak zmienionej polityki lokacyjnej, sztucznie zwiększa się ubezpieczonym ryzyko pełnego pozostania w OFE, a z planowanym zniechęceniem do OFE współgra zakaz reklamowania działalności poszczególnych OFE. Nigdy wcześniej państwo polskie nie prowadziło takich działań przeciw własnym obywatelom (Art. 31 ust 3 Konstytucji).”

„Trybunał Konstytucyjny nie może być traktowany, jako jedyny obrońca konstytucji w Polsce. Obowiązek dbałości o konstytucyjność całego systemu prawa, jak i jego elementów, spoczywa na wszystkich organach państwa, a świadome prowadzenie do uchwalania i wprowadzenia w życie niekonstytucyjnych ustaw rodzi odpowiedzialność konstytucyjną osób pełniących wysokie funkcje państwowe. Wszelkie wątpliwości na tle konstytucyjności uchwalonych przez parlament ustaw winny być usuwane, m.in. w drodze prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego, zawsze przed, a nie dopiero po  złożeniu podpisu Prezydenta pod ustawą.”

Jest jeszcze czas na wycofanie się z destrukcji ważnej części systemu emerytalnego i z naruszania w  sposób drastyczny ustawy zasadniczej.

Sygnatariusze:

 • Aleksander Chłopecki, prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu  Warszawskiego
 • Włodzimierz Cimoszewicz, dr, b. prezes Rady Ministrów, minister sprawiedliwości
 • Grzegorz Domański, dr hab.,  radca prawny
 • Ziemisław Gintowt, adwokat,  dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 • Wojciech Góralczyk, dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego
 • Marcin Górski, dr, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego
 • Andrzej Grabiński, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
 • Tomasz Gruszecki, prawnik, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Katedra Instytucji i Rynków Finansowych
 • Maciej Gutowski, adwokat, prof. UAM dr hab. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
 • Andrzej Janiak,  prof. UAM dr hab. Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Konert, dr, Uczelnia Łazarskiego
 • Grzegorz Kopeć, adwokat, wicedziekan Rady Adwokackiej w Katowicach
 • Piotr Kruszyński, adwokat, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Roman Kusz, adwokat, dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach
 • Dorota Maśniak, prof. UG dr hab., Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego
 • Marcin Matczak, dr hab., radca prawny
 • Jerzy Menkes, prof. dr hab., Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych SGH
 • Marek Mikołajczyk, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
 • Mariusz Muszyński, prof. dr hab., Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych
 • Adam Olejniczak, prof. UAM dr hab., Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Radosław Pacud, dr hab., Katedra Rynku Ubezpieczeniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Arkadiusz Radwan, dr, Instytut Allerhanda
 • Zbigniew Rau, prof. dr hab., kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Magdalena Rycak, dr, Uczelnia Łazarskiego
 • Jacek Trela, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Tomasz Tulejski, prof. UŁ dr hab., Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marcin Skubiszewski, dr, prawnik, dr informatyki
 • Jerzy Stępień, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Jarosław Szymanek, prof. UW dr hab., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • Jerzy Wierchowicz, adwokat, były przewodniczący klubu poselskiego Unii Wolności
 • Tomasz Zalasiński, dr, radca prawny, konstytucjonalista

Całe oświadczenie do pobrania ze strony KOBE:

Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych

zdj. Krzysztof Białoskurski z www.sejm.gov.pl

FacebookTwitterGoogle+WykopShare